top of page
co işçi

Açık Rıza Beyanı | Türkiye'nin Kadın Mağazası

Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Aeatechnic Bilişim Danışmanlık Medya Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“MATMAZENA”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde;

 

Tarafımca; MATMAZENA ile paylaşılan; ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, fotoğraf, imza, adres, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri (düzenleme tarihi, geçerlilik tarihi, pasaport numarası, veren makam bilgisi), e-posta adresleri, faks numarası ve telefon numaraları (şirket, mobil, sabit), IBAN numarası dahil banka hesap bilgileri, sosyal medya kullanıcı adları şeklindeki genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; gerek MATMAZENA gerekse de MATMAZENA’ya bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından; yazılı posta, e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, MATMAZENA ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün ve posta gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres/telefon numarası/e-posta adresi ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, banka hesap bilgilerini alarak yapılacak ödeme işlemleri için kullanılabilmesi, MATMAZENA’nın web sitesine/mobil uygulamasına kaydolacak tüzel kişilerden şirketlerine ilişkin bilgileri alarak ödeme işlemlerinde kullanılabilmesi, IP bilgisi alarak hile/dolandırıcılık/sahtecilik işlemlerinin anlaşılabilmesi ve sipariş kodu sorunlarında hizmet neticesinde yapılacak ödemelerin hangi kullanıcıya yapılması gerektiğinin anlaşılabilmesi, cihaz ID bilgilerini alarak hile/dolandırıcılık,/sahtecilik işlemlerinin anlaşılabilmesi ve sipariş kodu sorunlarında hizmet neticesinde yapılacak ödemelerin hangi kullanıcıya yapılması gerektiğinin anlaşılabilmesi, kullanılan cihaz bilgilerini alarak kullanıcı analizi ve kullanıcı aktivitelerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması, tıklanan link bilgisi ile kullanıcı analizi ve kullanıcı aktivitelerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması, MATMAZENA hizmetleri ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi, taraflar arasında akdedilmiş her türlü satın alma/satış/tedarik, üyelik, mesafeli satış sözleşmesi vb. sözleşmelerde ve ön bilgilendirme formlarında MATMAZENA’nın üstlendiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, pazarlama ve reklam yapılması, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, MATMAZENA’nın finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve MATMAZENA’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, MATMAZENA’nın hukuk işlerinin icrası/takibi ile ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla; işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, toplanabileceğini, paylaşılabileceğini, kullanılabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak MATMAZENA tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, MATMAZENA tarafından; kendisine bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarına, çözüm ortaklarına ve tedarikçilerine, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara, çalışanlarına, görevlilerine, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; MATMAZENA’ya başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi, MATMAZENA’nın sitesinde/mobil uygulamasında yer alan “Aydınlatma Metni”nde belirtilen koşullara uygun olarak info@aeatechnic.com isimli e-posta adresine iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, MATMAZENA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri MATMAZENA’ya bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

bottom of page